Genetische Genealogie

  • You must login in order to post into this group.

Winthagen

Mathias Gerardus Maria Winthagen
Inleiding
De familie Winthagen ontleende haar naam aan het gelijknamige gehucht gelegen in een plooi van het Zuid-Limburgse landschap op de noordhelling tussen Colmont en de Heck (Hegge) binnen de gemeente Voerendaal. In de 16e eeuw bezat Lemmen van Winthagen een leengoed gelegen te Winthagen bestaande uit een hoeve met ruim vijftig bunder land. Het kerspel Voerendaal maakte van oudsher deel uit van de hoofdbank Heerlen in het Land van Valkenburg. Oorspronkelijk behoorde de hoeve te Winthagen tot de leengoederen van de heren van Wickrade gelegen in de hoofdbank Heerlen. Medio het najaar van 1378 kocht Wenceslaus van Bohemen echtgenoot van Johanna van Brabant, in zijn hoedanigheid van heer van Valkenburg en hertog van Brabant, de (leen)rechten van de heer van Wickrade van diens goederen gelegen onder Heerlen waaronder ook de hoeve te Winthagen. Het leengoed werd daarna verheven voor het leenhof van Valkenburg dat zetelde in de leenzaal op de hoogteburcht bij het gelijknamige stadje. De voor zover bekend oudste vermeldingen van leden van de familie Winthagen zijn dan ook in de leenregisters van dit leenhof terug te vinden.
De familie Winthagen is een van oudsher een rooms-katholieke familie. Ingevolge het 'Echtreglement' waren in de periode ca. 1655-1796 ook de katholieken in de Staatse Landen van Overmaas, waar ook Klimmen en Voerendaal deel van uitmaakten, verplicht in ondertrouw te gaan en vervolgens te trouwen voor het protestante schepengerecht of de dominee. Dit huwelijk is voor katholieken te beschouwen als een burgerlijk huwelijk. Met de komst van de Fransen eindigde deze verplichting en werd in 1796 de burgerlijke stand ingevoerd.

Stamreeks
I. Lemmen van Winthagen, geb. ca. 1485 [geschat], verhief in 1549 voor het leenhof van Valkenburg de hoeve te Winthagen gelegen later ook genaamd het Heiliger Heutsleen (Wickraderleen) waarvan de akkerlanden, weiden en bossen een oppervlakte besloegen van omtrent 50 of 52 bunder, overl. vóór 17 sept. 1563 op welke datum zijn zoon Claes het goed verhief.

II. Claes van Winthagen, geb. 1510 [geschat], verhief op 17 sept. 1563 na het overlijden van zijn vader Lemmen Winthagen voor het leenhof van Valkenburg de hoeve te Winthagen, overl. vóór 2 juli 1565 op welke datum Heyliger Huydts het goed verhief, tr. Lyss (Elisabeth) Pingen, geb. ca. 1515 [geschat], overl. na 26 sept. 1571.

III. Lemmen (Lambrecht, Lambertus) van Winthagen, geb. ca. 1543 [geschat], gegoed te Overst-Voerendaal, leenman van het leenhof van Schinnen voor het Heggenleen gelegen nabij Overst-Voerendaal en bestaande uit een hoeve met landerijen, welk leengoed hij op 9 juni 1588 verhief, overl. na 3 nov. 1631, tr. ca. 1580 [geschat] een dochter van Herman Wetzels van Prickenscheidt.

IV. Lemmen (Lambertus) van Winthagen, geb. ca. 1585 [geschat], landbouwer-grondeigenaar, gegoed onder de bank Heerlen, verwierf een huis en hof te Ransdaal en andere goederen uit de nalatenschap van zijn schoonvader Servaes Pluijmen, pachter van de kloosterhoeve van Sint-Gerlach te Ransdaal (1633, 1638), overl. Klimmen 18 april 1643, tr. ca. 1615 [geschat] Maria Pluijmen, geb. ca. 1590 [geschat], overl. Klimmen 22 juli 1643, dr. van Servaes Pluijmen uit Ransdaal en Maria Margel.

V. Lemmen van Winthaghen (Lambertus Winthagen), geb. ca. 1620 [geschat], landbouwer te Ransdaal onder Klimmen, eigenaar en bewoner van een huis en hof met ruim dertien bunder land gelegen in het kerspel Klimmen en ruim twee bunder land in het kerspel Voerendaal (1663), overl. Ransdaal par. Klimmen 12 april 1700, tr. Klimmen 23 juli 1648 Gritgen (Margaretha) Moenen, geb. ca. 1622 [geschat], overl. in de parochie Wijlre 9 sept. 1704, begr. Klimmen [ingeschreven Klimmen], dr. van Petrus Moenen; weduwe van Ernen (Ernestus alias Arnoldus) Huntjens.

VI. Lambertus (Lemmen) Winthagen, ged. Klimmen 9 mei 1649, landbouwer-grondeigenaar, eigenaar van de hoeve genaamd 'de Groote Dollenbergh' te Klimmen die hij op 15 juni 1684 bij een openbare verkoop verwierf, overl. Klimmen 19 nov. 1720, tr. Schin op Geul 30 juli 1683 Barbara Huntjens, geb. ca. 1662 [geschat], overl. Klimmen 14 febr. 1721, dr. van Stephanus Huntjens, landbouwer, en Josina Harst.

VII. Stephanus (Steven) Winthaegen, ged. Klimmen 21 juli 1688, landbouwer-grondeigenaar, eigenaar van de hoeve genaamd 'de Groote Dollenberch' te Klimmen, overl. Klimmen 27 sept. 1747, begr. aldaar 28, ondertr. 1e burgerlijk voor de dominee van Klimmen 21 jan. 1708, tr. 1e burgerlijk idem 5 febr. 1708, tr. 1e kerkelijk Klimmen 5 febr. 1708 Anna Haesen, ged. Mheer 5 juni 1681, overl. Klimmen 20 juli 1739, dr. van Frans Winand Haesen, pachter van de kasteelhoeve Mheer, en Maria Pleumeckers; ondertr. 2e burgerlijk voor de dominee van Klimmen 29 jan. 1741, tr. 2e burgerlijk idem 12 febr. 1741, tr. 2e kerkelijk Klimmen 12 febr. 1741 Maria Catharina Knouwen, geb. Bunde ca. 1693 [geschat], overl. Klimmen (dorp) 29 maart 1768.

VIII. Joannes Philippus (Philip) Winthagen, ged. Klimmen 23 jan. 1720, dagloner, landbouwer te Walem onder Schin op Geul, overl. Schin op Geul 18 pluviose X (7 febr. 1802), tr. Schin op Geul 23 sept. 1748 Gertrudis Smets (Smeets), ged. Schin op Geul 18 maart 1718, overl. Schin op Geul 31 jan. 1793, dr. van Christianus Smeets, landbouwer, en Elisabetha Scheijen.

IX. Lambertus Winthaagen (Winthagen), geb. Walem, ged. Schin op Geul 1 juli 1749, landbouwer, akkerman, overl. Walem gem. Schin op Geul 23 okt. 1833, ondertr. burgerlijk voor de dominee van Klimmen 27 dec. 1783, tr. kerkelijk Schin op Geul 11 jan. 1784 Maria Elisabetha Erens (Eerens, Ernst, Erns), ged. Hulsberg 10 aug. 1755, overl. Schin op Geul 23 nov. 1796, dr. van Lambertus Erens, landbouwer in de Heek onder Hulsberg, en Anna Maria Lamberichs.

X. Joannes Petrus Winthagen, ged. Schin op Geul 9 jan. 1793, landbouwer, overl. Walem gem. Schin op Geul 25 mei 1865, tr. Strucht 2 aug. 1812 Anna Maria Geerkens, geb. Strucht, ged. Schin op Geul 28 aug. 1793, landbouwster, overl. Walem gem. Schin op Geul 30 maart 1865, dr. van Leonardus Geerkens, landbouwer te Strucht, en Anna Ursula Emons.

XI. Joannes Wilhelmus (Jan Willem) Winthagen (Winthaegen), geb. Walem gem. Schin op Geul 23 april 1824, landbouwer, overl. Walem gem. Schin op Geul 16 nov. 1898, tr. Oud-Valkenburg 28 dec. 1852 Maria Anna Damoiseaux, geb. Sibbe gem. Oud-Valkenburg 28 juli 1824, overl. Walem gem. Schin op Geul 20 jan. 1900, dr. van Servaas Damoiseaux, landbouwer en pachter, en Alexandrina Haesen.

XII. Jan Hubert (Sjang) Winthaegen (Winthagen), geb. Walem gem. Schin op Geul 9 febr. 1866, bierbrouwersknecht bij brouwerij De Leeuw te Valkenburg, overl. Straat gem. Klimmen 9 jan. 1934, tr. Voerendaal 23 nov. 1893, tr. kerkelijk Voerendaal in de R.K. parochiekerk van de H.Laurentius 27 nov. 1893 Anna Catharina (Anna) Zinzen, geb. Termaar gem. Klimmen 10 maart 1860, dienstmeid, overl. Straat gem. Klimmen 8 maart 1948, dr. van Franciscus Joseph Zinzen, dagloner, knecht, en Maria Catharina Habets.

XIII. Jan Mathias (Math) Winthagen, geb. Straat gem. Klimmen 19 okt. 1898, timmerman, magazijnchef, onderscheiden met de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Overheek gem. Voerendaal 19 jan. 1986, begr. Klimmen 23, tr. Klimmen 20 mei 1926, tr. kerkelijk Klimmen in de R.K. parochiekerk van de H.Remigius 2 juni 1926 Maria Hubertina Josephina (Fien) Haemers, geb. Overheek gem. Klimmen 31 okt. 1902, overl. Overheek gem. Voerendaal 17 april 1985, begr. Klimmen 20, dr. van Jan Joseph Haemers, herbergier, en Maria Philomena (Mina) Schaapkens.

XIV. Johannes Alphonsus Maria (Jan) Winthagen, geb. Overheek gem. Klimmen 2 aug. 1927, bankwerker in dienst van de Staatsmijn Emma en later bij AFCENT, onderscheiden met de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje Nassau, tr. Klimmen 17 mei 1956, tr. kerkelijk Klimmen in de R.K. parochiekerk van de H.Remigius 16 okt. 1957 Gerda Maria Hubertina (Tiny) Habets, geb. Retersbeek gem. Klimmen 15 dec. 1930, dr. van Hubert Joseph (Jup) Habets, mijnwerker, en Maria Philomena (Mina) Simons.

XV. Mathias Gerardus Maria (Math) Winthagen, geb. Klimmen (Pendersstraat 5) 27 aug. 1958, meet- en regelinstrumentatiemonteur, werkvoorbereider bij Dutch States Mines (DSM) (Vulstation Acetyleen, Melamine- en Ureum fabriek), tr. Voerendaal 12 okt. 1982, tr. kerkelijk Klimmen in de R.K. parochiekerk van de H.Remigius 5 maart 1983 Marliesje Matheus Anna (Marlies) Pluijmen, geb. Valkenburg (kliniek) 6 okt. 1961 [aangifte B.S. Klimmen], administratief medewerkster in dienst van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dr. van Jozef Petrus (Zef) Pluijmen, fruitteler, tuinman, en Maria Catharina (Mia) Paffen.
Uit het huwelijk Winthagen - Pluijmen :
1. Rick Jan Maria (Rick) Winthagen, geb. Heerlen (ziekenhuis) 27 april 1989.
2. Vera Josephina Hubertina (Vera) Winthagen, geb. Heerlen (ziekenhuis) 23 jan. 1993.

Met dank aan Funs Patelski voor zijn professionele ondersteuning.

Haplotype
DYS 19: 
16
DYS 389I: 
14
DYS 389II: 
31
DYS 390: 
23
DYS 391: 
10
DYS 392: 
12
DYS 393: 
14
DYS 385: 
15,15
DYS 438: 
10
DYS 439: 
11
DYS 437: 
14
DYS 448: 
20
DYS 456: 
15
DYS 458: 
17
DYS 635: 
21
YGATAH4: 
11
Haplogroep: 
I