Ruijschop

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE RUIJSCHOP

Generatie I


I.1 Simon RUIJSCHOP, geboren ca. 1690 (waarschijnlijk te Gulpen), overleden op 24 mei 1771 te Wijnandsrade.
RAL-NA 4178, 13: Op 3 mei 1727 sloot Maria Vrancken, bijgestaan door haar zwager Simon Ruijschop, een overeenkomst met Lambert Heijnen sr. Diens zoon, Lambert Heijnen jr., had Maria Vrancken ontmaagd en zwanger gemaakt. Op 11 januari 1727 had zij het leven geschonken aan een dochter. Op 4 april 1727 was dit bij rechte bekendgemaakt. Maria Vrancken zou zestien rijksdaalders krijgen alsmede dertien gulden voor de gerechtskosten. Het kind zou bij Lambert Heijnen sr. in huis opgenomen worden. Lambert Heijnen jr., die niet aanwezig was, zou nadrukkelijk verzocht worden om haar te huwen.
RAL-LvO 1758, 70v: Op 25 november 1736 kocht Simon Ruijschop 26 1/2 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan de weg, Nijst Aloffs en Anna Rameckers, van Peter Curvers, gehuwd met Lijsbet van Oppen voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-AHW 170, realisatie 3 maart 1744: Op 13 september 1739 kocht Simon Ruijsop van Steven van Geul 20 kleine roeden land op de Vrachelter te Wijnandsrade voor twaalf gulden.
RAL-LvO 1758, 160v: Op 25 november 1741 kocht Simon Ruijsop van Nicolaas Stevens, gehuwd met Itgen Urlings, 15 1/2 kleine roeden moestuin en weide te Hunnecum, oostwaarts Joannes Douven, westwaarts Simon Ruijsop zelf. Drie kleine roeden had Nicolaas Stevens eerst van Simon Ruijsop genaast. Het geheel werd verkocht voor 50 stuivers per kleine roede en nog 30 stuivers extra.
RAL-LvO 1758, 175r: Op 5 maart 1742 kocht Simon Ruijschop van Peter Urlings, gehuwd met Mechteld van Loo, en Claes Stevens, gehuwd met Ida Urlings, erfgenamen van Anna Ramaekers, weduwe Urlings, elf kleine roeden moestuin te Hunnecum, grenzend aan de op 25 november 1741 gekochte moestuin. Hij betaalde voor het geheel 38 gulden.
RAL-LvO 1758, 191r: Op 4 maart 1743 kocht Simon Ruijschop van de erven Herman Housteder het vijfde deel in de Vechtweide onder Hunnecum, groot 125 kleine roeden; 81 kleine roeden land op het Hellebroekervoetpad en 102 kleine roeden in het Achterveld te Hunnecum, voor 110 gulden en tien stuivers.
RAL-AHW 170, realisatie 2 oktober 1743: Op 30 september 1743 kocht Simon Ruijsop van Joannes Cobben, weduwnaar van Maria Françoise Colette, een stuk land aan de Vrachelter langs de weg van Vink naar Wijnandsrade, voor 28 1/2 pattacon.
Zoon van Simon RUIJSCHOP en Catharina CRUTZEN.
Gehuwd ca. 1710 met Anna FRANCKEN, gedoopt op 30 oktober 1686 te Meerssen. Kwartierstaat Savelkoul, overleden op 22 januari 1756 te Nuth op 69-jarige leeftijd, dochter van Nicolaus VRANCKEN en Maria LAST.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Simon (zie II.1).
 • 2. Joannes, gedoopt op 16 maart 1714 te Meerssen (getuigen: Wilhelmus Last, Johanna Franken).
 • 3. Nicolaus (zie II.4).
 • 4. Joannes, gedoopt op 3 januari 1722 te Nuth (getuigen: Nicolaus Frijns, Maria Crijns namens Maria Vrancken).
 • 5. Maria Catharina ROUSCHOP, gedoopt op 4 december 1724 te Nuth (getuigen: Hermanus La Heij, Anna Vrancken), overleden op 16 april 1780 te Nuth op 55-jarige leeftijd, op den Brandt, begraven op 18 april 1780 te Nuth.

Gehuwd met Petrus CREMERS, schepen, gedoopt op 5 juni 1729 te Nuth (getuigen: Aegidius Cremers, Cornelia Bousch namens Agnes Cörffs), overleden op 13 september 1793 te Hunnecum-Nuth op 64-jarige leeftijd, begraven op 15 september 1793 te Nuth, zoon van Laurentius CREMERS en Elisabeth DRUMMEN.
RAL-LvO 1759, 77v: Op 11 januari 1752 verkocht Peter Cremers, gehuwd met Maria Cathrijna Ruijsop, 92 kleine roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan Nijcolaes a Campo, Peter Cremers en de weduwe Matthijs Hautvast, aan de ongehuwde Gertruijd Peters. Hetl and, belast met een kop koren aan het klooster St.-Gerlach, werd verkocht voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 266r: Op 6 oktober 1766 liet Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, een akte van borgstelling opmaken. Hij had onlangs het collecteurschap van Nuth verworven en stelde daartoe tot onderpand:
a) 450 kleine roeden huisplaats met moestuin en weide, gelegen op de Brandt, grenzend aan Joannes Limpens, de weduwe Laurens Cremers, de straat en de beek, gewaardeerd drie gulden per kleine roede, in totaal 1350 gulden;
b) de bebouwing op de huisplaats, in totaal waard 800 gulden;
c) 123 kleine roeden weiland in het Horen, gewaardeerd 70 stuivers per kleine roede, in totaal 430 gulden;
d) 227 kleine roeden land in het Horenveld, gewaardeerd 50 stuivers kleine roede, in totaal 567 gulden;
e) 65 kleine roeden land aldaar gelegen, gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 130 gulden;
f) een morgen land "op het petjen" gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 200 gulden;
g) 130 kleine roeden land nabij zijn huis op de Brand gelegen, gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 260 gulden;
Vervolgens nog zijn onder Wijnandsrade gelegen goederen:
h) 142 kleine roeden land "op het Houben", gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 284 gulden;
i) 105 kleine roeden land op de Knuppert, gewaardeerd twee gulden per kleine roed, in totaal 210 gulden;
j) 89 kleine roeden in de Eggersdael, gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 178 gulden;
k) 123 kleine roeden land aan het "helgelsken", gewaardeerd 50 stuivers per kleine roede, in totaal 307 gulden tien stuivers;
l) 100 kleine roeden land op Hagensbos, gewaardeerd 45 stuivers per kleine roede, in totaal 225 gulden.
De totale waarde bedroeg 4942 gulden en 10 stuivers.
Zwager Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, trad als medeborg op met onroerende goederen ter waarde van 1453 gulden.
Alle goederen waren gewaardeerd door landmeter Klinckenbergh op 30 augustus 1766.
RAL-LvO 1761, 73r: Op 28 oktober 1767 verklaarde de ongehuwde Hob Houben dat hij op 28 juni 1767 aan Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, 43 kleine roeden akkerland verkocht had. Het land lag te Nuth op de Knippert, grenzend aan Peter Grootjans, Peter Paes, de Bergerhof en Peter Cremers. Iedere kleine roede kostte 38 stuivers. De verkoper behield de helft van de gewassen.
RAL-LvO 1761, 156v: Op 26 september 1777 verkocht schepen Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, aan schepen Joannes Gorissen, gehuwd met Maria Catharina Consten, 81 kleine roeden akkerland nabij de St.-Bavokapel onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Eckermans, het Hellebroekerpaadje en de Bergerhof. Iedere kleine roede kostte 55 stuivers.


Generatie II


II.1 Simon RUIJSCHOP, timmerman, gedoopt op 26 juli 1712 te Meerssen, overleden op 30 maart 1789 te Wijnandsrade op 76-jarige leeftijd. SAH-gichten Hoensbroek 3: Op 12 april 1737 kocht Simon Ruijschop van Maria Meijs voor 200 gulden de volgende goederen: 50 1/2 kleine roeden weiland; 45 1/2 kleine roeden akkerland in het Nonnenleen aan de Hesselder; en 82 kleine roeden akkerland aan de moestuin van Mathijs Quaetackers. Alle goederen lagen onder Hoensbroek.
SAH-LvO 1660, genachting van 4 juni 1737: Op 4 juni 1737 liet Joannes Knooren Simon Ruijschop dagen om een bedrag van vijftig gulden op een weide, gelegen op de berg onder Hoensbroek, inzake een naasting aan hem beschikbaar te stellen. Knooren legde 48 gulden dertien en een halve stuivers in diverse muntsoorten over. Het restant beloofde hij spoedig te betalen.
Seijmen Rousop, bij monde van zijn procureur J.W. Merckelbach, protesteerde tegen de gang van zaken en verzocht om een specificatie van het geld. De specificatie werd verstrekt en op 23 september 1737 werd het geld teruggegeven.
Tussen maart 1740 en december 1742 verhuisde het gezin Ruijschop van Hoensbroek naar Wijnandsrade.
RAL-LvO 1060, 295: Op 29 december 1742 verkocht Simon Ruijschop van Wijnandsrade aan de nog ongehuwde Wouter Muijs uit Brunssum 67 3/4 kleine roeden land, gelegen te Brunssum en grenzend aan de koper en de weduwe Jan Renckens. Elke kleine roede gold 18 stuivers. Verder was er nog sprake van 40 kleine roeden land naast het verkochte deel die reeds eerder in belening waren gedaan. Het geheel was afkomstig van wijlen Catrijn Muijs, in leven schoonmoeder van Simon Ruijschop.
RAL-AHW 170, realisatie op 16 november 1745: Op 24 januari 1745 kocht Simon Ruijsop van Giel Heuts, ongehuwd, Dirck Muijters, gehuwd met Anna Heuts, Joannes Moenen, gehuwd met Gertruid Heuts, erfgenamen van Giel Heuts en Joanna Keurfs, 81 kleine roeden land in het Hellebroekerveld onder Wijnandsrade, 38 kleine roeden land aldaar gelegen en 53 kleine roeden land eveneens aldaar, genaamd "in den hoeck" voor 243 gulden.
RAL-AHW 170: Op 7 april 1747 kocht Simon Ruijsop van Giel Beckers een halve morgen weiland op de Habet te Wijnandsrade en 26 kleine roeden weiland op de Driesch voor 95 gulden.
RAL-LvO 1739: Nicolaas Ruijsop en Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop dienden op de genachting van 17 juni 1771, gehouden voor de schepenbank Nuth, een klacht in tegen hun broer en zwager Simon Ruijsop. Hij had namelijk geweigerd om de goederen van hun in mei 1771 overleden vader te verdelen. Hij had met deze goederen reeds in de laatste levensdagen van hun vader vrijelijk gehandeld. De goederen waren, zonder dat daar duidelijke afspraken over gemaakt waren, in handen van Simons schoonzoon Jacobus Hamaekers gesteld. Zij eisten nu dat Simon schriftelijke bewijzen overlegde, waaruit zou blijken dat hij met toestemming van zijn vader gehandeld had. Anderszins eisten zij onmiddellijke deling van de goederen.
RAL-LvO 1761, 41v: Op 2 juli 1771 verklaarde Simon Ruijsop, gehuwd met Catharina Paumen dat hij zijn derde deel uit de erfenis, bestaande uit onroerende goederen te Hunnecum onder Nuth en Wijnandsrade, zou verkopen aan zijn broer Nicolaes en zijn zwager Peter Cremers voor 500 gulden. Hij beloofde verder voor zijn zuster Maria Catharina een keukenkast en keukentafel te maken.
SAH-Archief Nuth 1, tafel 123: In het schatboek van de gemeente Nuth (ca. 1772) stonden voor Sijmen Ruijsop van Hunnecum de volgende goederen geregistreerd:
a) 81 kleine roeden aan het Hellebroekervoetpad, noord Adam Eeckermans, west de Bergerhof, zuid het voetpad en oost Vaes Spijckers.
b) 67 kleine roeden in het achterveld, noord Bavo Housteder, zuid de weg, oost Peter Grootjans, west Joannes Maes
c) 20 kleine roeden moestuin te Hunnecum, noord W. Habets, zuid de straat, oost de erven Joannes Douven, west hijzelf
d) 106 kleine roeden weiland in de putteweg, noord Baltus . Campo, zuid Claes Ruijsop, oost Joannes Limpens, west de putteweg
e) 21 kleine roeden huisweide aldaar, noord W. Habets, zuid de straat, oost hijzelf en west Claes Corvers
f) een huis aldaar op de weide, groot 12 kleine roeden.
Zoon van Simon RUIJSCHOP (zie I.1) en Anna FRANCKEN.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 9 februari 1735 te Hoensbroek met Catharina PALMEN, 26 jaar oud, gedoopt op 1 november 1708 te Brunssum, overleden op 9 april 1778 te Wijnandsrade op 69-jarige leeftijd, dochter van Sebastiaan PALMEN en Catharina MUIJS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Gertrudis, gedoopt op 4 november 1735 te Hoensbroek (getuigen: Simon Rouschop, grootvader, Elisabetha Crijns ipv Gertrudis Paumen).
 • 2. Catharina, gedoopt op 5 december 1737 te Hoensbroek (getuigen: Nicolaas Rouschop, broer, Gertrudis Heijnen ipv Margaretha Peumen), overleden op 27 februari 1805 te Wijnandsrade op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 1 juni 1763 te Wijnandsrade met Jacob HAMAEKERS, 24 jaar oud, dagloner, vilder, schrijnwerker, gedoopt op 13 juni 1738 te Schinveld (getuigen: Joannes Jacobs, Sophia Scrijen), overleden op 17 maart 1810 te Wijnandsrade op 71-jarige leeftijd, zoon van Tilmanus HAMAEKERS en Catharina JACOBS.
Genealogie Haeren-Vaessen: Op 21 mei 1763 verkocht Jacobus Hamaekers aan de weduwe van Hendrik Heerings 64 kleine roeden laatgoed, gelegen op het Schraegenpad te Schinveld. Iedere kleine roede kostte vijf schillingen.

 • 3. Joannes, gedoopt op 3 maart 1740 te Hoensbroek (getuigen: Andreas Rietraedt ipv Joannes Gulickers, Maria Catharina Rouschop).
 • 4. Simon, gedoopt op 4 december 1743 te Wijnandsrade (getuigen: Gerardus Steijns, Anna Francken).
 • 5. Anna Maria, gedoopt op 30 oktober 1745 te Wijnandsrade (getuigen: Martinus Coenen ipv Joannes Francken, Anna Maria Mons).
 • 6. Anna Gertrudis, gedoopt op 10 maart 1748 te Wijnandsrade (getuigen: Simon Ruijschop, Anna Catharina Limpens), overleden op 24 januari 1812 te Berg en Terblijt op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 1 april 1768 te Hulsberg. Gendalim 4 met Benedictus LASSAUW, gedoopt sept. 1732 te Berg en Terblijt, overleden op 10 mei 1795 te Berg en Terblijt, kwartierstaat Gerardus Savelkoul, zoon van Benedictus LASSAUW en Elisabeth MICHIELS.

 • 7. Barbara, gedoopt op 15 november 1751 te Wijnandsrade (getuigen: Peter Cremers, Maria Catharina Rouschop ipv Barbara Habets).
 • 8. Sebastianus, gedoopt op 11 juli 1754 te Wijnandsrade (getuigen: Mathias Mulleners, Margaretha Palmen ipv Anna Francken).


II.4 Nicolaus RUIJSCHOP, timmerman, gedoopt op 24 maart 1719 te Nuth (getuigen: Henricus Jongen, Gertrude Cordeweiners), overleden op 14 november 1811 te Nuth op 92-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1760, 266r: Op 6 oktober 1766 trad Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, als borg op voor zwager Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, die het collecteurschap van Nuth had verworven. Nicolaes Ruijsop borgde met de volgende goederen:
a) 150 kleine roeden weide te Terstraten, de Bergerweide, grenzend aan de Bergerhof, de weduwe Claes Snackers en het altaarland van Wijnandsrade, gewaardeerd 70 stuivers per kleine roede, in totaal 525 gulden;
b) 120 kleine roeden land op de zevenmorgen, oostwaarts weduwe Joannes Leunissen, westwaarts Nicolaes a Campo , hoofdzijde weduwe Frissen, gewaardeerd 50 stuivers per kleine roede, in totaal 300 gulden;
c) 100 kleine roeden land op de Raaf, grenzend aan Gabriel Limpens en Lucia Helders, gewaardeerd 55 stuivers per kleine roede, in totaal 275 gulden;
d) 94 kleine roeden land op de Wateros, grenzend aan Gertruid Eggen, Nicolaes a Campo en Hendrick Eggen, gewaardeerd 40 stuivers per kleine roede, in totaal 188 gulden;
e) 66 kleine roeden land aan Severenskruis, grenzend aan Paulus Hautvast, Nol Bemelmans, en Nicolaes a Campo, gewaardeerd 40 stuivers per kleine roede, in totaal 165 gulden.
De totale waarde bedroeg 1453 gulden.
RAL-LvO 1761, 193r: Op 27 februari 1767 verkocht Dirck Debets, inwoner van Schimmert en gehuwd met Anna Hautvast, aan Nicolaes Ruijschop, gehuwd met Mechtildis Limpens, 64 1/4 kleine roeden akkerland "aen het Cruijs" onder Nuth gelegen, zuidwaarts Arnoldus Bemelmans, noordwaarts weduwe Joannes Leunissen, oostwaarts Nicolaes a Campo, voor 38 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 242v: Op 3 april 1769 sloten Mathijs Ruijters, ongehuwd, en zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, een overeenkomst met de timmerman Nicolaes Ruijschop, gehuwd met Mechtild Limpens. Daarin werd bepaald dat timmerman Ruijschop, voorzover het houtwerk betrof, een huis zou bouwen nabij de Tibert tot Nierhoven aan de Wijenweg. Er was sprake van "vier gebonden van achthien voeten overbalck binnen werck ende twelf voeten in het gerech tuschen de stijlen". Verder zou hij ook voor het binnenwerk als zolder, vensters, deuren en een zoldertrap zorgen. Echter het dak, de wanden, metsel- en ijzerwerk bleef voor rekening van Ruijters en Drummen. De aanneemsom bedroeg 300 gulden.
Omdat de opdrachtgevers niet over dit bedrag beschikten namen zij een lening over die Ruijschop had uitstaan bij de Wittevrouwen te Maastricht.
RAL-LvO 1761, 194r: Op 28 juni 1770 verkocht Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, 41 1/2 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Ruisop zelf en Gertruid Eggen. Iedere kleine roede kostte twee gulden.
RAL-LvO 1763, 120v: Op 7 december 1772 verkocht Joannes Hermens, gehuwd met Barbara Vraessen, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, een morgen akkerland uit zijn eigendom voor 42 stuivers per kleine roede.
Aangezien echter nog niet bepaald welke morgen land overgedragen zou worden, mocht Nicolaes Ruijsop tot die tijd een morgen akkerland op de Withegger graaf onder Nuth gebruiken, grenzend aan Peter Spijckers en Joannes Hermans.
Echter, zover kwam het niet aangezien de morgen land op 17 februari 1787 genaast werd door Joanna Hermens, dochter van Joannes en Catharina Meens.
RAL-LvO 1761, 206v: Op 9 mei 1775 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, aan Petrus Curfs, gehuwd met Helena Hermens, de volgende onroerende goederen:
a) 50 kleine roeden akkerland "achter de coelhover" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en de erfgenamen Jan Schaeps, belast met drie malder rogge en vijf oort in de cijnskaart Nieuwenhof;
b) 60 kleine roeden akkerland grenzend aan het voorgaande stuk en Joannes Bemelmans;
c) 54 kleine roeden akkerland op de onderste Wijenweg, grenzend aan de weduwe Caspar Hermens en Hermen Meijs;
d) 72 kleine roeden akkerland, te meten uit een groter stuk "aen de peertscoul", oostwaarts Joannes Slangen, westwaarts de erfgenamen Jan Schaeps, voorts Servaes Bemelmans en Nicolaes Ruijsop zelf.
De totale koopsom bedroeg 527 gulden en 15 stuivers. De koper nam als betaling een schuld van 500 gulden over, zijnde een op 7 december 1772 aangegane lening. Het restant werd aan Nicolaes Ruijsop uitbetaald.
RAL-LvO 1740, genachting van 5 november 1777: Nicolaes Ruijschop meldt dat Drummen en Ruijters hun verplichtingen aangaande de lening niet waren nagekomen. Dit werd nu rechtgezet, waarbij Gertrudis Meex als borg optrad.
RAL-LvO 1761, 82r: Op 8 maart 1778 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, aan Franciscus Waltmans, gehuwd met Catharina Dillebroeck, 65 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Petrus Cremers, Joannes Petrus Frissen en de Bergerhof. Iedere kleine roede kostte 45 stuivers. Het land was belast met een halve kop rogge aan de kerk van Nuth.
RAL-LvO 1761, 197r: Op 12 september 1780 leende Nicolaus Rouschop, inwoner van Terstraten-Nuth en gehuwd met Mechtildis Limpens, 600 gulden tegen 5% van Maria Fiets, weduwe Matthias van Uijtrecht, en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) huis met stallen, schuur, moestuin en huisweide, 70 kleine roeden, te Terstraten en vallend onder de laathof Nieuwenhof;
b) een halve bunder akkerland "aen de peutskuijle" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Nicolaus Cordeweners, Joannes Wilhelmus Welters, Paulus Hautvast en Peter Curvers
c) 64 1/4 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Arnold Bemelmans, weduwe Joannes Leunissen, Nicolaus a Campo en Joannes Hermens;
d) 114 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg, grenzend aan Hendrick Bemelmans, Joannes Limpens, Geurt Bemelmans en de weg;
e) 69 kleine roeden weiland op de Putweg, grenzend aan Peter Kremers, Martinus Kobben en Joannes Limpens.
RAL-LvO 1763, 44r: Op 24 december 1785 leende Nicolaus Rouschop, inwoner van Terstraten-Nuth en gehuwd met Mechtildis Limpens, 600 gulden tegen 4 1/2% van Hubertus Laurentius van Uijtrecht, koopman te Maastricht en gehuwd met Joanna Barbara Goossens, en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 126 kleine roeden weiland "de Bergerweijde", grenzend aan de Bergerhof, erfgenamen Nicolaes Snackers, de weg en het altaarland van Wijnandsrade;
b) 84 kleine roeden weiland "Hellweijde", grenzend aan de weduwe Joannes Leunissen, Simon Hermens, de beek en Leonard Beckers;
c) 114 kleine roeden akkerland op de Maastrichterwg, grenzend aan Hendrick Bemelmans, Joannes Limpens, erfgenamen Geurt Bemelmans en de weg;
d) 90 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Geurt Hermens, Gabriel Beckers en Leonaerd Beckers;
e) 85 kleine roeden akkerland op de Wateros, grenzend aan Nicolaes a Campo, Peter Spijckers, Nicolaes a Campo en Joannes Schoorens;
f) 64 1/4 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Arnold Bemelmans, weduwe Joannes Leunissen, Nicolaes a Campo en Joannes Hermens.
RAL-LvO 1763, 85v: Op 22 mei 1786 verklaarde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, dat hij van zijn schoonzus Catharina Maes, weduwe Leonaerd Limpens 79 kleine roeden weiland gekocht had, grenzend aan de weduwe Joannes Leunissen, Simon Hermens, Leonard Beckers en de Platsbeek, belast met anderhalve kop haver aan de Bergerhof. Deze aankoop had plaatsgevonden toen de twee kinderen nog minderjarig waren, zonder toestemming van het schepengerecht. In plaats van de koopsom, 39 stuivers per kleine roede, had hij 75 gulden afgelost op een lening van 300 gulden, staande tot laste van de weduwe en haar kinderen, 50 gulden kapelgeld te Schinnen en het restant van de koopsom aan achterstallige rente.
Om problemen te voorkomen verkocht hij deze weide nu aan Joannes Wilhelmus Helgers, gehuwd met Helena Limpens, en Joannes Claessens, gehuwd met Catharina Limpens, schoonzonen van Catharina Maes, weduwe Leonard Limpens, voor hetzelfde bedrag.
RAL-LvO 1763, 201v: Op 27 maart 1787 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, de volgende onroerende goederen:
a) ca. 70 kleine roeden weiland "het buijsken" in de Putweg te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Willem Mulkens, Leonardus Coumans en de Putweg;
b) 44 kleine roeden akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Anna Roex, Thevis Bemelmans, Peter Paes en het voetpad, belast met een halve kop rogge aan het huis Wijnandsrade;
b) 96 kleine roeden akkerland "aen den eijcken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Paes, Andries L'Ortije en het voetpad;
c) 20 kleine roeden akkerland aldaar "aen den vraggelder", grenzend aan Mathevis Bemelmans en Steven Eggen;
d) 30 kleine roeden huis met moestuin te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen en Leonaerd Ritzen.
Het huis met moestuin kostte 300 gulden, de stukken land vier gulden en zes stuivers per kleine roede.
De verkoper zou nog "een nieuwe plaije" leggen "onder den bouw tersijden van den coelhoff".
RAL-LvO 1763, 226r: Op 16 juni 1787 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, aan Gabriel Beckers, weduwnaar Maria Catharina Deumens, 90 kleine roeden akkerland "op den raef" onder Nuth, grenzend aan Geurt Hermens en Gabriel Beckers zelf, voor vier gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 213r: Op 26 juli 1787 ruilde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens, goederen met Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers. Ruijsop gaf een huis met bijgebouwen, moestuin en huisweide te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Leonaerd van den Camp, de straat, Joannes Limpens en Petrus Maes, groot 286 kleine roeden, belast met drie koppen haver in de cijnskaart Nieuwenhof. Het wederdeel was van Leonaerd van de Camp die het recht had om over de mestplaats gaande water te halen uit de put in de huiswei. A Campo gaf 95 kleine roeden weiland "de Brantweijde" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Leonard van den Camp, Wijnandus Limpens, Nicolaes Ruijsop en de straat. Bovendien werd er nog 1580 gulden en zeventien stuivers betaald.
RAL-LvO 1764, 267: Op 15 oktober 1787 verkocht Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, aan Peter Mennens, gehuwd met Maria Catharina Ruijters, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) ca. 100 kleine roeden akkerland op de Brand, grenzend aan de weg, erfgenamen Vaes Spijckers, de Driesch en de erfgenamen Joannes Meijs, belast met een half jaargetijde aan de pastoor van Nuth;
b) 120 kleine roeden akkerland op het Bergerveld achter de moestuinen van Terstraten, grenzend aan Hendrick Bemelmans, Leonaerd van den Camp, het altaarland van Wijnandsrade en Nicolaes a Campo, belast met drie koppen rogge in de cijnskaart van de Nieuwenhof;
c) 50 kleine roeden akkerland op de Beckerweg, grenzend aan Joannes Limpens, erfgenamen Peter Spijckers, Merten a Campo en de Beckerweg, belast met vijf koppen rogge in de cijnskaart Berg, te korten op de koopsom.
De koopsom bedroeg 880 gulden, maar na aftrek van de vijf koppen rogge bleef 830 gulden over, welk bedrag tegen 4 1/2 % rente bleef uitstaan.
RAL-LvO 1764, 149: Op 2 maart 1791 stelde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, zich garant voor een lening die zijn schoonzoon Wilhelmus Cobben namens hem zou opnemen en borgde daartoe met 93 kleine roeden weiland in het Horen onder Nuth, grenzend aan Christiaen Houben, hof Berg en de Horenweg en verder de stukken land die hij al op 24 december 1785 bij dezelfde kredietverstrekker had aangemeld.
RAL-LvO 1764, 145: Op 12 maart 1791 leende Wilhelmus Cobben, inwoner van Hoensbroek en gehuwd met Anna Catharina Ruijschop, namens zijn schoonvader Nicolaes Ruijschop, inwoner van Terstraten, 300 gulden tegen 4 1/2% van Hubertus Laurentius van Uijtrecht, koopman te Maastricht en in tweede huwelijk met Maria Elisabeth Crijns, te voegen bij de lening van 600 gulden die al openstond .
RAL-LvO 1764, 163: Op 23 mei 1791 stelde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens zich als medeborg garant voor een lening van zijn zoon Leonardus. Tot speciaal onderpand diende 66 kleine roeden akkerland nabij Nieuwhuis "aen het severens cruijs" onder Nuth, grenzend aan Hubertus Weustenraedt, kinderen van Paulus Hautvast en Nicolaes a Campo.
Zoon van Simon RUIJSCHOP (zie I.1) en Anna FRANCKEN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20 januari 1743 te Maastricht (getuigen: Leonardus Limpens, Catharina Ruijschop), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Capucijners met Mechtildis LIMPENS, 24 jaar oud, gedoopt op 17 maart 1718 te Nuth (getuigen: Godefridus Snackers namens Joannes Hermens, Catharina Ritzen namens Catharina Franssen), overleden op 27 juni 1799 te Terstraten-Nuth op 81-jarige leeftijd, dochter van Servatius LIMPENS en Maria HERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria RUISCHOP, gedoopt op 6 november 1743 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Simon Ruischop, Catharina Limpens), overleden op 26 maart 1803 te Nuth op 59-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26 november 1768 te Oirsbeek met Michael RUBSAETH, overleden op 7 september 1770 te Oirsbeek.

 • 2. Simon, gedoopt op 14 november 1746 te Nuth (getuigen: Simon Ruijschop (grootvader), Joanna Meijs).
 • 3. Anna Catharina ROUSCHOP, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 12 september 1748 te Nuth (getuigen: Petrus Houben namens Joannes Lönissen, Anna Vrancken (grootmoeder)).

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 1 maart 1772 te Sittard, met toestemming pastoor van Nuth en dispensatie in de drie roepen met Wilhelmus COBBEN, 39 jaar oud, gedoopt op 16 juni 1732 te Wijnandsrade, overleden op 12 augustus 1822 te Hoensbroek op 90-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus COBBEN, halfwin hof de Dael, en Elisabeth RAMECKERS.
RAL-LvO 1764, 145

 • 4. Simon RUIJSOP, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 15 november 1751 te Nuth (getuigen: Simom Ruijsop, Catharina Maes).
 • 5. Leonardus RUIJSOP (zie III.17).
 • 6. Anna Mechtildis RUIJSOP, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 24 juli 1757 te Nuth (getuigen: Petrus Cremers, Catharina Peimen), overleden op 12 februari 1834 te Horen-Nuth op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20 oktober 1782 te Nuth met Bartholomeus RIETRAEDT, 22 jaar oud, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 11 maart 1760 te Nuth (getuigen: Bartholomeus Willems, Maria Boesten), overleden op 19 december 1858 te Horen-Nuth op 98-jarige leeftijd, zoon van Joannes RIETRAEDT en Maria HOUBEN.

 • 7. Maria Rosa RUIJSOP, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 28 februari 1761 te Nuth (getuigen: Gabriel Limpens, Cecilia Bronsvelt), overleden op 31 december 1840 te Horen-Nuth op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 13 juni 1784 te Nuth met Martinus MEUFFELS.


Generatie III


III.17 Leonardus RUIJSOP, timmerman, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 9 december 1754 te Nuth (getuigen: Leonardus Limpens, Elisabeth Snackers), overleden op 29 juli 1831 te Nuth op 76-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1762, 52v: Op 1 maart 1782 leende Leonardus Ruijsop, gehuwd met Joanna Maria Meijs, 500 gulden tegen 5% van J.B. Claassens, handelend als voogd van de kinderen van wijlen Jacobus Hennekens en Maria Johanna Burtin. Tot onderpand stelde hij de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 299 kleine roeden huis met schuur, stallen en weide op de Brand, grenzend aan Joannes Limpens, de erfgenamen Cremers, de straat en de beek;
b) 130 kleine roeden akkerland tegenover zijn huis, grenzend aan de Bergerhof, de weg, Gabriel Limpens en Joannes Hermans.
RAL-LvO 1764, 163: Op 23 mei 1791 leende Leonardus Ruijsop, inwoner van Brandt onder Nuth en gehuwd met Joanna Maria Meijs, 200 gulden tegen 5% van het kapittel van de Kruisheren te Maastricht. Tot onderpand dienden:
a) 299 kleine roeden huis met moestuin en huisweide op de Brand onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Coumans, Joannes Spijckers, de straat en de Platsbeek;
b) 130 kleine roeden akkerland tegenover zijn huis, grenzend aan de Bergerhof, de straat, Wilhelmus Coumans en de weduwe Silverentant.
Verder stelde zijn vader Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, zich garant met 66 kleine roeden akkerland aan het Severenskruis bij Nieuwhuis onder Nuth, grenzend aan Hubertus Weustenraedt, de kinderen van Paulus Hautvast, Nicolaes a Campo en verschillende andere erven.
Zoon van Nicolaus RUIJSCHOP (zie II.4) en Mechtildis LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13 mei 1781 te Nuth met Joanna Maria MEIJS, 35 jaar oud, gedoopt op 8 april 1746 te Voerendaal, overleden op 3 juni 1818 te Nuth op 72-jarige leeftijd, dochter van Martinus MEIJS en Maria Catharina GOFFIN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Mechtildis ROUSCHOP, geboren op 19 mei 1782 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 20 mei 1782 te Nuth (getuigen: Nicolaus Rouschop (Nuth), Anna Mechtildis Limpens (Nuth)), overleden op 7 juni 1782 te Terstraten-Nuth, 19 dagen oud.
 • 2. Maria Catharina ROUSCHOP, geboren op 19 mei 1782 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 20 mei 1782 te Nuth (getuigen: Hubertus Meijs (Heerlen), Anna Mechtildis Limpens (Nuth) namens Maria Sibilla Meijs (Heer)), overleden op 7 juni 1782 te Terstraten-Nuth, 19 dagen oud.
 • 3. Joannes Nicolaus RUIJSCHOP, geboren op 14 augustus 1783 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 14 augustus 1783 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben namens Hermanus Schaeps (Voerendaal), Anna Mechtildis Limpens namens Anna Maria Rouijschop (Nuth)), overleden op 27 april 1823 te Brand-Nuth op 39-jarige leeftijd.
 • 4. Maria Catharina RUIJSCHOP, geboren op 5 juni 1785 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 6 juni 1785 te Nuth (getuigen: Henricus Raemeckers (Klimmen), Maria Rosa Ruijschop (Nuth) namens Anna Maria NN).
 • 5. Maria Sybilla RUIJSCHOP, gedoopt op 15 juli 1787 te Nuth, niet in mijn kopie DTB, overleden op 28 april 1788 te Nuth, 288 dagen oud, op den Brandt.
 • 6. Joannes Wilhelmus RUIJSCHOP, geboren op 20 juli 1789 te Brand-Nuth, gedoopt op 20 juli 1789 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben namens Joannes Wilhelmus Cobben (Nuth), Anna Maria Raven (Voerendaal)), overleden op 8 december 1813 te Nancy (F) op 24-jarige leeftijd.Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 18 augustus 2007