Posterholt

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Limburg > Ambt Montfort > Posterholt [Google Maps - Posterholt]

Wapen Posterholt

Posterholt vormt sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1991 samen met Montfort en St.Odiliënberg de nieuwe gemeente Ambt Montfort. Rechts staat het wapen van de oude gemeente Posterholt zoals het tussen 1955 en 1991 gebruikt is.

Geschiedenis

De streek rond Posterholt is gevormd in de ijstijd als laagterras van de rivieren “Maas” en “Roer”. Op vele plaatsen, maar met name in het het Linnerveld en Leropperveld, is dat nog goed zichtbaar. Door verschillende opgravingen is bekend geworden dat deze streek al heel lang bewoond is. Er zijn vondsten gedaan uit onder andere de Romeinse tijd. Recent werd nabij het Roerdal in het Leropperveld bij archeologische opgravingen de oudste tekening (op een steen) van Nederland gevonden.

Vanaf de Middeleeuwen hebben de drie dorpen, Posterholt, Montfort en St.Odiliënberg steeds behoord tot een grotere bestuurlijke eenheid. Tot de Franse tijd (1794) behoorden de drie dorpen tot het Overkwartier van Gelder, een van de vier delen (kwartieren) van het graafschap, later hertogdom Gelder. Binnen dat Gelders Overkwartier hebben de drie dorpen vanaf ongeveer 1340 onafgebroken deel uitgemaakt van het "Ambt Montfort". Dit was een van de bestuursdistricten waarin het Overkwartier was verdeeld.

Het administratieve centrum was het kasteel te Montfort (nu een ruïne), waar twee belangrijke ambtenaren zetelden: de drost en de rentmeester. Men sprak daarom ook wel van het drostambt Montfort. De drost bestuurde het Ambt voor zijn Heer, de hertog van Gelder. In 1543 hield het hertogdom Gelder op een zelfstandig gewest met een eigen landheer te zijn. Het werd een van de Nederlandse gewesten van keizer Karel V; de Spaanse Nederlanden, bekend uit de 80-jarige oorlog. De bezetting van het Ambt Montfort door de Franse troepen in oktober 1794 en de daarop volgende inlijving bij de Franse Republiek op 1 oktober 1795, bracht een volkomen nieuwe rechterlijke en bestuurlijke organisatie. Daarmee kwam er ook een einde aan het (oude) Ambt Montfort.
(bron : website gemeente Ambt Montfort)

Kerkelijk behoorde Posterholt, voor 1803, tot de parochie Vlodrop die toen deel uitmaakte van het dekenaat Wassenberg; één van de dekenaten van het bisdom Luik. Vast staat dat er in 1491 in Posterholt al een kleine kapel of hulp-kerkje stond waar van tijd tot tijd de H.Mis werd gelezen.In 1559 werd het (oude) bisdom Roermond opgericht en behoorden Vlodrop en Posterholt tot het dekenaat Montfort. In de Napoleontische tijd - in het jaar 1801 - werd het bisdom Roermond opgeheven en gingen Vlodrop en Posterholt weer tot het bisdom Luik behoren. Op 1 december 1803 werd Posterholt door de Luikse bisschop Mgr. Zaepfell tot zelfstandige parochie verheven. De eerste pastoor was Renier Jacobus Heijthuysen.

Archieven

De Doopregisters beginnen in 1760, de Huwelijks- en Ovelijdensregisters in 1761 (parochie H. Mathias).

DTB-registers

Gemeente archief Roermond, HVR St. Odiliënberg (tot 1839).
Voor 1803 zie Parochie St. Martinus Vlodrop

Dopen : 1783 - 1942
Huwelijk : 1804-1823 (ook overlijden)
1831-1840 (ook overlijden)
1840-1972
Overlijden : 1803-1920

Burgerlijke Stand

RHCL, Archief Ambt Montfort, HVR St. Odiliënberg, CD's Burgelijke Stand Posterholt

Geboorte : Jaar 08 (1800) t/m 1905
Huwelijk : Jaar 09 (1800) t/m 1935
Overlijden : Jaar 08 (1800) t/m 1940

Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Literatuur

Externe links